De klokken van Simon Laudy

Nicolaas

Deze klok is gegoten in 2010. Gewicht: 1620 kg, diameter 1330 mm, slagtoon es1.

Het embleem voor Nicolaas heeft Simon Laudy gekopieerd van de Nicolaasklok
die Van Wou goot voor de Hervormde kerk in ’t Zandt (Gr.).

De tekst op de klok luidt:
+ nicolavs vocor * modvlationem affero * festa cano * mortvos deploro
* simon laudy me fecit * anno domini MMX +
+ Nicolaas heet ik * ik breng melodie * feesten bezing ik * doden beween
ik * Simon Laudy heeft mij gemaakt * in het jaar onzes Heren 2010 +

Jacobus

Deze klok is gegoten in 2011. Gewicht: 980 kg, diameter 1108 mm, slagtoon ges1.

Jacobus wordt aangeduid als Jacobus ‘de meerdere’ en is de discipel van
Christus, broer van Johannes, met de schelp als symbool. Zijn graf zou liggen in Santiago (Sint Jacob) de Compostella.

De tekst op de klok luidt:
+ jacobvs vocor * venio diatesron * eritis mihi
testis…usque ad ultimum terrae * simon laudy me fecit MMXI +
“Jacobus heet ik * ik kom met de kwart * ik zal van U getuigen… tot aan het
einde der aarde * Simon Laudy heeft mij gemaakt * 2011”

Stephanus

Deze klok is gegoten in 2009. Gewicht: 650 kg, diameter 1000 mm, slagtoon as1.

Stephanus was de eerste diaken in de eerste christengemeente, maar hij is
ook de eerste martelaar geworden. Zijn naam betekent ‘krans’.

De tekst op de klok luidt:
+ stephanus vocor * veniodiapente * aura vitae musica + simon laudy
me fecit * anno domini MMIX +
Stephanus heet ik * ik kom met de kwint * muziek is mijn levensadem * Simon Laudy heeft mij gemaakt * in het jaar onzes Heren 2009

Andreas

Deze klok is gegoten in 2011. Gewicht: 440 kg, diameter 865 mm, slagtoon bes2

Andreas was een discipel van Jezus en broer van Simon Petrus. Hij heeft zijn prediking maet de kruisdood moeten bekopen. Volgens de overlevering is hij in X-vorm gekruisigd.

De tekst op de klok luidt:
+ andreas vocor *simon laudy mefecit * anno domini MMXl +
“Andreas heet ik * Simon Laudy heeft mij gemaakt * in het jaar onzes Heren 2011”

Lucia Eleonora Jenny

Deze klok is gegoten in 2011. Gewicht: 260 kg, diameter 733 mm, slagtoon des2.

Lucia van Syracuse († 304) geldt als de beschermheilige van blinden en
slechtzienden. Zij wordt als christelijke martelares vooral in Scandinavië vereerd als brengster van ‘Licht’.

De tekst op de klok luidt:
+ lucia vocor * simon laudy me fecit * anno domini MMXl +
“Lucia heet ik * Simon Laudy heeft mij gemaakt * in het jaar onzes Heren 2011”
Eleonora betekent: God is mijn licht. Jenny betekent: witte, eerlijke

Maria Magnificat

Deze klok is gegoten in 2011. Gewicht: 182 kg, diameter 663 mm, slagtoon es2.

Maria is de moeder Gods. Zij zong haar loflied Magnificat: “Magnificat anima mea Dominum: Mijn ziel maakt groot de Heer” bij het bezoek aan haar nicht Elisabeth.

De tekst op de klok luidt:
+ maria vocor * simon laudy me fecit * anno domini MMXl +
“Maria heet ik * Simon Laudy heeft mij gemaakt * in het jaar onzes Heren 2011”

Martha Hermpjen

Deze klok is in 2011 gegoten op het Muntplein te Kampen op 26-03 om 22:30 uur. Gewicht: 145 kg, diameter 591 mm, slagtoon f2.

Martha was de zus van Maria en Lazarus van Bethanië en geldt als een hulpvaardige vrouw. Zij berispte haar zus vanwege haar vermeende passiviteit.
Hermpjen betekent: Heldin in het leger.

De tekst op de klok luidt:
+ martha vocor * simon laudy me fecit * anno domini MMXl +
“Martha heet ik * Simon Laudy heeft mij gemaakt * in het jaar onzes Heren 2011”